REGULAMIN

 1. (Definicje) opisujące podstawowe pojęcia (bold) używane w Regulaminie:

  1. Operator – podmiot świadczący Użytkownikom usługę Ordering Stack: 3E KOLCZYŃSKI, LIŻEWSKI, GĘDZIOROWSKI, ROSTOCKI Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie (01-646), ul. Jelinka 32, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000944999, NIP: 521-33-43-778, REGON: 14014613,

  2. Ordering Stack lub Usługa – usługa internetowa świadczona przez Operatora Użytkownikom, niezależnie od formy udostępnienia (desktop, mobile, inne formy), polegająca na udostępnieniu Użytkownikom przestrzeni wirtualnej umożliwiającej w szczególności rozpoczęcie działalności w ramach tzw. “Market Online”, w tym zamieszczenie Informacji handlowych oraz zawieranie transakcji z Klientami. Ordering Stack oraz dostępne w niej poszczególne moduły (Moduły) udostępniane są na zasadach SaaS (“Software as a Service”), w ramach których, że Użytkownik nie uzyskuje jakichkolwiek licencji w zakresie oprogramowania Ordering Stack oraz „as is”, co oznacza, że Użytkownik może korzystać z Ordering Stack oraz wybranych Modułów w postaci udostępnianej w danym momencie przez Operatora. Aktualny opis Modułów oraz szczegółowych warunków ich świadczenia znajdziesz w zakładkach dostępnych w Ordering Stack znajdziesz w Warunkach Szczegółowych (definicja poniżej).

  3. Warunki szczegółowe lub Warunki – warunki korzystania z poszczególnych Modułów dostępnych w ramach Ordering Stack oraz opłaty związane z korzystaniem z nich przez Użytkownika (Opłaty).

  4. Strona – pojęcie zbiorcze odnoszące się do Operatora i Użytkownika.

  5. Polityka Prywatności – zawsze aktualna informacja dla Użytkowników opisująca zasady przetwarzania Danych osobowych Użytkowników w ramach Ordering Stack udostępniona w Ordering Stack w sposób umożliwiający jej pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści za pomocą̨ systemu teleinformatycznego Użytkownika.

  6. Umowa z Użytkownikiem. Umowa o korzystanie z Modułu lub Umowa – umowa o korzystanie z jednego lub większej liczby Modułów dostępnego / dostępnych w ramach Usługi, zawierana pomiędzy Użytkownikiem, a Operatorem. Treść Umowy stanowią Warunki Szczegółowe oraz postanowienia Regulaminu.

  7. Materiały – wszelkie dane, w tym oprogramowanie, wygląd, układ funkcjonalny, treści i elementy graficzne, bazy danych, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia, umieszczone w Ordering Stack przez Operatora.

  8. Treści – wszelkie treści, niezależnie od charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia, zamieszczone w Ordering Stack lub ew. przesłane Operatorowi przez Użytkownika w celu ich zamieszczenia w Ordering Stack w tym m.in. zamieszczane w ramach Konta, oraz Informacje handlowe zamieszczane w ramach Ordering Stack przez Użytkownika.

  9. Zawartość – pojęcie zbiorcze odnoszące się zarówno do Treści, jak i do Materiałów.

  10. Produkty – produkty, które każdy ze Użytkowników prezentuje Klientom w ramach Konta Użytkownika.

  11. Informacje handlowe – informacje dotyczące Produktów, zamieszczane przez Użytkowników zgodnie z funkcjonalnościami Usługi. Informacje handlowe nie stanowią „oferty”, a jedynie „zaproszenie do składania ofert” Użytkownikowi zamieszczającemu Informacje handlowe przez Klienta, w rozumieniu obowiązującego prawa.

  12. Dane – wszystkie informacje i dane Użytkownika zbierane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Ordering Stack.

  13. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu obowiązującego prawa, przetwarzane przez Operatora w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Ordering Stack.

  14. Konto Użytkownika lub Konto – Fragment powierzchni wirtualnej Ordering Stack udostępniany Użytkownikowi po zakończeniu Rejestracji umożliwiający korzystanie z Ordering Stack w charakterze sprzedawcy.

  15. Licencja – Licencja na korzystanie z Treści w zakresie niezbędnym do wykonywania Umowy oraz świadczenia Usług, jak również ich ulepszania oraz promocji.

  16. Rejestracja – czynność wymagana dla założenia Konta, skutkująca zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

  17. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną oraz pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Ordering Stack w charakterze sprzedawcy, w tym zamieszczająca na powierzchni udostępnianej przez Ordering Stack Informacje handlowe. W przypadku, gdy Użytkownikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, czynności określone w Regulaminie wykonuje organ tej osoby lub jej przedstawiciel (pełnomocnik) umocowany do dokonywania wszelkich czynności w jej imieniu.

  18. Klient – (również Klient Końcowy) pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Ordering Stack w charakterze klienta.

  19. Operator Płatności – podmiot, który wykonuje transakcje płatnicze Użytkownika związane z zapłatą na rzecz Operatora Opłat na zlecenie Użytkownika.

 2. (Zasady ogólne), czyli podstawowe zasady związane z korzystaniem z Ordering Stack:

  1. (Wymogi techniczne i wsparcie) Do prawidłowego funkcjonowania Ordering Stack wymagane jest korzystanie z urządzenia posiadającego dostęp do Internetu z zainstalowaną przeglądarką internetową, umożliwiającą obsługę cookies oraz JavaScript. Operator zaleca korzystanie z najnowszych rozwijanych i wspieranych wersji przeglądarek internetowych np. Google Chrome, Mozilla Firefox. W przypadku korzystania przez Użytkownika z wersji przeglądarek innych niż najnowsze, które są dostępne, Operator nie może zapewnić, że Ordering Stack będzie funkcjonował prawidłowo (dotyczy to zwłaszcza przeglądarek w wersji niższej niż 3 najnowsze wersje danej przeglądarki prezentowane na stronie https://gs.statcounter.com/browser-market-share/desktop/worldwide. Dodatkowo, w przeglądarkach nie mogą być zainstalowane rozszerzenia, które mogą negatywnie wpływać na działanie Ordering Stack. W celu uzyskania wsparcia technicznego dotyczącego funkcjonowania Ordering Stack, prosimy o kontakt na adres e-mail: [email protected] lub za pośrednictwem systemu komunikacji z Użytkownikami dostępnego w ramach serwisu, jeśli będzie dostępny. Wsparcia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Ordering Stack stara się udzielić bez zbędnej zwłoki (*jeżeli zdarzy się, że nie otrzymasz od nas odpowiedzi, prosimy o ponowny kontakt). Wsparcie nie obejmuje usług nieświadczonych przez Operatora.

  2. (Korzystanie z Ordering Stack) Korzystanie z Ordering Stack możliwe jest wyłącznie zgodnie z Regulaminem oraz w zakresie dopuszczalnym przez funkcjonalności Usługi. Każde inne korzystanie z Ordering Stack może stanowić podstawę do czasowego zablokowania Konta Użytkownika lub wypowiedzenia przez Operatora Umowy z Użytkownikiem.

  3. (Treści zamieszczane przez Użytkownika) Zamieszczając Treści (np. Informacje handlowe) w Ordering Stack bądź przesyłając je Operatorowi, Użytkownik dokonuje ich dobrowolnego rozpowszechniania. Zamieszczane Treści nie wyrażają poglądów Operatora i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Zamieszczając bądź przesyłając Operatorowi Treści Użytkownik oświadcza, że: (a) ich zamieszczenie lub wykorzystanie zgodnie z Regulaminem nie narusza prawa ani praw osób trzecich; (b) jest w pełni uprawniony do zamieszczenia Treści w OrderigStack oraz udzielenia Licencji, a jego prawa do Treści nie są w tym zakresie ograniczone ani obciążone na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej; © zwolni Operatora z roszczeń, jakie mogą pojawić się w związku z zamieszczeniem Treści, w tym zapłaci odszkodowanie lub zadośćuczynienie, dokona usunięcia skutków naruszenia i zadośćuczyni innym słusznym roszczeniom oraz pokryje związane z tym koszty, w tym koszty obsługi prawnej.

  4. (Zakaz zamieszczania Treści bezprawnych) Zakazane jest zamieszczanie i przesyłanie Operatorowi Treści o bezprawnym charakterze, w tym naruszających prawo lub prawa osób trzecich. Operator, jako podmiot udostępniający Użytkownikom przestrzeń wirtualną, nie jest inicjatorem transmisji Treści, ma zastrzega uprawnienie aby, od czasu do czasu, zmodyfikować Treści np. jeżeli przypadkowo się z nimi zapozna i uzna, że zawierają błędy lub są niezgodne z istotą lub koncepcją Ordering Stack. W przypadku uzyskania przez Operatora wiarygodnej informacji lub urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze Treści, Operator podejmie działania w zakresie zablokowania dostępu lub usunięcia takich Treści, zgodnie z obowiązującym prawem, w tym w zakresie świadczenia usługi drogą elektroniczną (hosting).

  5. (Licencja) Użytkownik z chwilą przekazania Operatorowi lub zamieszczenia Treści udziela Operatorowi Licencji do tej Treści. Licencja obejmuje m.in. prawo do: (a) układania i porządkowania Treści według dowolnych kryteriów np. jako najlepsze Treści, najczęściej obserwowane, komentowane itp. i udostępniania takich zestawień w ramach Ordering Stack w tym w ramach jego promocji; (b) korzystania z Treści w celach informowania, promocji i reklamy Operatora, Użytkownika oraz Produktów udostępnianych w Ordering Stack (w tym przede wszystkim dostępności Użytkowników oraz Produktów w Ordering Stack), we wszystkich mediach, na wszystkich nośnikach, niezależnie od formy, techniki, sposobu lub innych.

  6. (Działania zabronione) Użytkownik może korzystać z Ordering Stack wyłącznie zgodnie z Regulaminem oraz w ramach jego aktualnych funkcjonalności oraz Modułów. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone w Regulaminie, w tym w szczególności: (a) czynności mogące zakłócać funkcjonowanie Ordering Stack w tym utrudniać dostęp do Modułów, Zawartości lub też korzystanie z nich przez innych Użytkowników, (b) przesyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania niezgodnej z Regulaminem działalności promocyjnej przy pomocy Serwisu, Zawartości lub w związku z nimi; © korzystanie z wirusów, botów bądź innych kodów, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi – chyba, że aktualne funkcjonalności Ordering Stack przewidują możliwość korzystania z określonych takich narzędzi w określonym zakresie; (d) podejmowanie innych działań na szkodę Operatora, Ordering Stack lub Użytkowników, a także podejmowania działań zagrażających ich prawom.

  7. (Zablokowanie dostępu) Operator ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do Ordering Stack lub do wybranych Modułów w przypadku, gdy: (a) Użytkownik korzysta z Ordering Stack w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, Warunkami Szczegółowymi lub Regulaminem; (b) Użytkownik zamieści lub prześle Operatorowi Treść o charakterze bezprawnym; © Użytkownik nie wykonuje umowy z Klientem lub nienależycie wywiązuje się z zawartej umowy. Operator poinformuje Użytkownika o zablokowaniu dostępu wraz z uzasadnieniem, oraz może dodatkowo wyznaczyć termin zaprzestania naruszeń i naprawienia ich skutków naruszeń.

  8. (Dostępność Ordering Stack) Operator dokłada wszelkich starań, aby świadczyć usługi Ordering Stack na najwyższym poziomie, jednakże Operator nie może wykluczyć możliwości czasowego zawieszenia dostępności Ordering Stack w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Ordering Stack. Użytkownik w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Ordering Stack spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Ordering Stack z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

 3. (Zawarcie, wykonywanie oraz wygaśnięcie Umowy)

  1. (Rejestracja) Zawarcie Umowy wymaga założenia Konta. Założenie Konta polega na przeprowadzeniu Rejestracji zgodnie z Regulaminem oraz instrukcjami dostępnymi w Usłudze, w tym polegającej na wypełnieniu udostępnionego formularza rejestracyjnego oraz zawarcia online Umowy z Operatorem Płatności. Wypełniając i przekazując za pośrednictwem Usługi odpowiedni formularz rejestracyjny, Użytkownik oświadcza, że: (i) zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia, (ii) zapewnia, że wszelkie Dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe. Konto zostaje założone dopiero po wysłaniu przez Operatora potwierdzenia Rejestracji, w tym poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail lub komunikatu systemowego w ramach Usługi. W ramach Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podawania w ramach Ordering Stack prawdziwych Danych. Operator zastrzega sobie prawo weryfikacji Danych. Weryfikacja może polegać między innymi na przesłaniu na adres e-mail podany podczas Rejestracji wiadomości e-mail, która zawierać będzie link aktywacyjny do Konta.

  2. (Umowa z Użytkownikiem) Przedmiotem Umowy z Użytkownikiem jest świadczenie przez Operatora na rzecz Użytkownika usług elektronicznych na zasadzie SaaS (Software as a Service) w postaci udostępnienia narzędzi w ramach Modułów wybranych przez Użytkownika na warunkach i w zamian za Opłaty określone w Warunkach Szczegółowych. W kwestiach nieuregulowanych w Warunkach Szczegółowych Umowa z Użytkownikiem uregulowana została w niniejszym Regulaminie, który stosuje się wprost, chyba że istnieje sprzeczność z Warunkami Szczegółowymi – w przypadku takiej sprzeczności Warunki Szczegółowe mają nadrzędny charakter, a postanowienia Regulaminu stosuje się uzupełniająco.

  3. (Płatności) Usługa ma charakter odpłatny chociaż niektóre Moduły mogą być w danym czasie udostępniane nieodpłatnie (według wyboru Operatora). Opłaty powinny być dokonywane za pośrednictwem Operatora Płatności, w wysokości i terminach opisanych w Warunkach Szczegółowych, w sposób udostępniony w ramach Usługi lub inny, wskazany w Warunkach Szczegółowych.

  4. (Operator Płatności) Operator Płatności świadczy usługi Użytkownikowi w oparciu o zasady i warunki określone przez Operatora Płatności, w szczególności w regulaminie Operatora Płatności dotyczącym przekazywania płatności za pośrednictwem Operatora Płatności, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu. Operator nie jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Operatora Płatności żadnych opłat z tytułu wykonywania transakcji płatniczych na zlecenie płatnicze Użytkownika. Zapłata może być dokonana za pomocą jednej z metod płatności udostępnionych Użytkownikowi. Aktualnie dostępne metody płatności widoczne są w ramach Usługi. W przypadku, gdy Operator Płatności z jakichkolwiek powodów nie będzie mógł wykonać transakcji płatniczej na zlecenie płatnicze Użytkownika, dokona on zwrotu kwoty płatności Użytkownikowi, na warunkach i zasadach określonych przez Operatora Płatności w stosownym regulaminie lub innym dokumencie prawnym udostępnianym przez Operatora Płatności.

  5. (Faktura VAT) Operator będzie wystawiał oraz dostarczał faktury VAT za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób, zgodnie z obowiązującym prawem.

  6. (Okres Obowiązywania i Wypowiedzenie Umowy) Umowa z Użytkownikiem zostaje zawarta w chwili skutecznej Rejestracji Konta (zob. Rejestacja), na czas nieoznaczony i wygasa wskutek: (i) wypowiedzenia przez Użytkownika poprzez Usunięcie Konta (zob. poniżej) lub (ii) wypowiedzenia przez Operatora.

  7. (Wypowiedzenie przez Użytkownika / Usunięcie Konta) W celu wypowiedzenia Umowy – rozpoczęcia procedury usunięcia Konta Użytkownik powinien przesłać e-mail z wyraźnym żądaniem USUNIĘCIA KONTA na adres: [email protected] lub wybrać właściwą opcję w ramach interfejsu Konta (o ile jest dostępna), a następnie postępować zgodnie z instrukcjami w zakresie procedury usunięcia Konta. Rozpoczęcie procedury usunięcia Konta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy z Użytkownikiem przez Użytkownika. W takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia Opłat należnych do dnia rozpoczęcia procedury usunięcia Konta.

  8. (Wypowiedzenie przez Operatora / Usunięcie Konta) Wypowiedzenie Umowy przez Operatora polega na przesłaniu Użytkownikowi informacji o wypowiedzeniu Umowy za pośrednictwem wiadomości e-mail lub stosownego komunikatu w ramach Usługi oraz rozpoczęcie przez Operatora procedury usunięcia Konta. W takim przypadku Operator poinformuje Użytkownika o okresie wypowiedzenia, który nie może być krótszy niż 15 dni oraz nie dłuższy niż 30 dni. Podczas okresu wypowiedzenia Operator jest zobowiązany do świadczenia Usługi w zakresie objętym Umową, a Użytkownik do uiszczenia należnych Opłat.

  9. (Wygaśnięcie Umowy) Wygaśnięcie Umowy, w tym wskutek wypowiedzenia przez Operatora lub Użytkownika nie zwalnia Użytkownika z obowiązku uiszczenia niezapłaconych, a należnych Opłat z tytułu świadczenia Usługi zgodnie z Umową ( zgodnie z Warunkami Szczegółowymi).

  10. (Zawieszenie świadczenia Usługi) W przypadku opóźnienia w zapłacie Opłat zgodnie z Warunkami Szczegółowymi Operator jest uprawniony do zaprzestania świadczenia usług na rzecz Użytkownika, w tym Zablokowania Dostępu do Usługi w całości lub do jej poszczególnych Modułów.

 4. (Informacje handlowe), czyli sposób zamieszczania przez Użytkownika Informacji handlowych oraz inne zasady związane z Informacjami handlowymi: (a) (Zamieszczanie Informacji handlowych) Użytkownik uprawniony jest do zamieszczania Informacji handlowych korzystając z Konta Użytkownika. Zamieszczanie odbywa się wyłącznie w oparciu o Moduły dostępne w danej chwili w ramach Ordering Stack, w tym zgodnie z parametrami oraz warunkami technicznymi przewidzianymi przez te Moduły, takimi jak wielkość/rozmiar/rozdzielczość, (b) (Usuwanie Informacji handlowych) Użytkownik, korzystając z Konta Użytkownika może w każdej chwili zakończyć udostępnianie każdej z zamieszczonych w Ordering Stack Informacji handlowych, z tym jednak zastrzeżeniem, że nie ma to wpływu na obowiązek prawidłowego wykonania już zawartych umów z Klientami oraz rozliczenia związanej z nimi prowizji. Operator może w każdej chwili zablokować dostęp lub usunąć Informację handlową, zwłaszcza w sytuacji, gdy uzna, że Informacja handlowa narusza prawo, dobre obyczaje lub prawa osób trzecich.

 5. (Reklamacje) Użytkownik zawsze ma prawo do złożenia reklamacji związanych z funkcjonowaniem Ordering Stack. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na następujący adres: [email protected]. Użytkownik zostanie powiadomiony o wyniku reklamacji za pośrednictwem e-mail (zwrotnie na adres, z którego została wysłana reklamacja) lub wiadomości systemowej. Reklamacje dotyczące usług Operatora Płatności Użytkownik powinien składać bezpośrednio do Operatora Płatności.

 6. (Wyłączenie gwarancji). Usługi są świadczone przy wykorzystaniu uzasadnionego pod względem handlowym poziomu umiejętności i zaangażowania. Operator nie zapewnia ani gwarantuje nic ponadto to, co zostało wyraźnie wskazane w Regulaminie, w tym m.in. w zakresie zawartych w Usłudze treści, konkretnych funkcji, niezawodności ani dostępności Usługi, czy też możliwości spełnienia przez Usługę celów biznesowych Użytkownika. W niektórych systemach prawnych istnieje obowiązek udzielenia pewnych gwarancji np. przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw. W zakresie dozwolonym przez prawo Operator wyłącza wszystkie tego typu gwarancje.

 7. (Wyłączenie odpowiedzialności) W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo: (i) odpowiedzialność Operatora za utracone korzyści, dane, straty finansowe, szkody pośrednie, szczególne, wtórne lub krzywdy moralne jest wyłączone (odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do “szkód rzeczywistych”), (ii) całkowita odpowiedzialność Operatora z tytułu wszelkich roszczeń związanych z korzystaniem z Usług, w tym z tytułu wszelkich dorozumianych gwarancji i rękojmi, jest ograniczona do kwoty Opłat zapłaconych przez Użytkownika w ostatnim miesiącu poprzedzającym wystąpienie zdarzenia wywołującego tę odpowiedzialność, (iii) Operator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za swoje działania lub zaniechania, jak również działania lub zaniechania swoich podwykonawców i nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za jakiekolwiek szkody powstałe z winy Użytkownika lub osoby trzeciej, w tym w szczególności za szkody: (a) wynikłe z powodu podania nieprawdziwych danych lub przepełnionej skrzynki e-mail lub innych podobnych okoliczności; (b) wynikłe na skutek zaprzestania świadczenia usług i usunięcia Konta, które nastąpiło w wyniku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika lub przyczyn dotyczących osób trzecich; © powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika lub osobę trzecią z Usługi w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującym prawem; (d) spowodowane przez informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkownika lub osobę trzecią; (e) wynikłe wskutek działania bądź zaniechania osób trzecich; (f) wynikłe z nieprzestrzegania przez Użytkownika warunków Regulaminu lub Warunków Szczegółowych dotyczących korzystania z Usługi lub Modułów; (g) wynikłe z blokowania przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.

 8. (Dostępność Regulaminu) Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie i nieprzerwanie w ramach przestrzeni Ordering Stack w sposób umożliwiający jego pozyskanie i odtwarzanie oraz utrwalenie jego treści w każdej chwili.

 9. (Zmiany) Operator ma prawo zmieniać Usługę, Moduły, Regulamin oraz Warunki Szczegółowe np. w celu uwzględnienia zmian wprowadzonych w przepisach prawa, Usłudze, a także w przypadkach zmian biznesowych (np. zmiana Opłat / Cenników). Informacja o zmodyfikowaniu Regulaminu lub Warunków szczegółowych zostanie opublikowana w ramach Usługi. Zmiany nie obowiązują wstecz i wchodzą w życie nie wcześniej niż po 14 dniach od dnia opublikowania, z tym zastrzeżeniem, że zmiany dotyczące nowych funkcji Usługi lub wprowadzone z przyczyn prawnych wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym. Jeśli Użytkownik nie akceptuje zmian, jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy zgodnie z Regulaminem, z tym jednak zastrzeżeniem, że jakiekolwiek zmiany nie mogą nałożyć na Użytkownika obowiązku zapłaty wstecz Opłat lub innych płatności za Usługę świadczoną do czasu rozpoczęcia obowiązywania zmiany (zakaz retroakcji).

 10. (Prawo właściwe) Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem lub stosunkami prawnymi w nim opisanymi jest prawo polskie. Strony poddają wspomniane spory jurysdykcji organów i sądów właściwych dla siedziby Operatora, z zastrzeżeniem wiążących zasad prawnych (konflikt prawa).

 11. (Normy wymuszające właściwość / konflikty prawa) W niektórych jurysdykcjach Użytkownikowi mogą przysługiwać szczególne, wymuszające swoją właściwość, uprawnienia np. na podstawie przepisów o ochronie konsumentów, gdy Użytkownik jest konsumentem w świetle stosownych regulacji występujących w ramach tych jurysdykcji. Postanowienia Regulaminu lub Warunków Szczegółowych nie ograniczają ani nie wyłączają żadnych tego typu uprawnień, których nie można ograniczyć ani wyłączyć na mocy umowy. W takim przypadku postanowienia sprzeczne z uprawnieniami wymuszającymi swoją właściwość, nie mają zastosowania, a w ich miejsce stosuje się uregulowania dotyczące tych uprawnień.

 12. (Kompletność) W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Operatora oraz Użytkownika.

 13. (Wejście w życie) Regulamin wchodzi w życie w dniu 14 kwietnia 2020 r. Informacja na temat aktualnej wersji Regulaminu będzie zawsze dostępna tutaj: https://orderingstack.com/pl/legal/

Warunki szczegółowe Modułu “DELIVERY”

Warunki wraz z Regulaminem regulują stosunek prawny, który powstaje w chwili zawarcia pomiędzy Tobą, a Operatorem Umowy. Wszystkie pojęcia używane w Warunkach Szczegółowych z wielkiej litery mają znaczenie opisane w Regulaminie, chyba, że Warunki stanowią inaczej.

 1. Specyfikacja Modułu:

  Moduł DELIVERY dostarcza następujące funkcjonalności:

  • definiowanie produktów, obszaru dostaw za pomocą panelu administracyjnego dostępnego jako aplikacja webowa (Panel);

  • składanie, rozliczanie oraz przekazywanie zamówień do systemów użytkownika pod postacią progressive web app (Aplikacja).

  Główne obiekty biznesowe w Module DELIVERY to:

  • Produkty – określone między innymi przez opisy, ceny, zdjęcia, menu, kategorie;

  • Punkty sprzedaży – określone między innymi przez adres;

  • Zamówienia – określone między innymi przez dane teleadresowe, produkty;

  • Klienci końcowi – osoby składające zamówienia. (wprowadzane, aktualizowane, uzupełniane, zmieniane lub usuwane przez Ciebie w ramach funkcjonalności Panelu).

 2. Opłaty

  Tytułem Umowy zobowiązany jesteś do zapłaty na rzecz Operatora następujących Opłat:

  • Opłaty obowiązujące od dnia 14 kwietnia do 31 sierpnia 2020 roku:

   • 0 zł za każde opłacone zamówienie – Opłata za korzystanie z Modułu
   • 1 zł miesięcznie – Opłata za dostęp do Modułu
  • Opłaty obowiązujące od dnia 1 września 2020 roku do czasu ich ew. zmiany lub wygaśnięcia Umowy:

   • 1.5 zł netto za każde opłacone zamówienie – Opłata za korzystanie z Modułu
   • 0 zł miesięcznie – Opłata za dostęp do Modułu

  Terminy płatności są następujące

  • Opłata za korzystanie z Modułu: do 15 dni

  • Opłata za dostęp do Modułu: do 15 dni

  Faktury VAT

  • wysyłane na adres e-mail podany w ramach rejestracji albo zmieniony w ramach Konta.
 3. Postanowienia szczegółowe

  Zobowiązujesz się do:

  Akceptujesz, że:

  • Zamówienia będą utrzymane w bazie danych przez okres co najmniej 365 dni.

  • Dane osobowe klientów końcowych z zamówień będą anonimizowane po 90 dniach.

  • Operator może podawać nazwę Użytkownika oraz zamieszczać bez zmian w treści i wyglądzie jego logo lub logotypu w materiałach reklamowych, marketingowych, na stronie internetowej oraz w listach referencyjnych.